През последните дни община Белослав е залята от телефонни обаждания и постове в социалните мрежи за наличие на силна и неприятна миризма в града, която се носи във въздуха.

В тази връзка община Белослав съобщи, че при тях са подадени многобройни сигнали, както и на тел. 112, зеления телефон на Регионална инспекция по околна среда и води – Варна и в общинска администрация – Белослав през изминалите дни.

В тази връзка общината уведомява всички жители, че за период от 7 (седем) дни, считано от 27.08.2020 г. (четвъртък) на южния пристан на МК „Белла“, е разположена мобилна автоматизирана измервателна станция за проследяване на качеството на атмосферния въздух.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.