За изтеклата седмица (05.03.2021 г. – 11.03.2021 г.) за гр. Варна и област Варна лабораторно доказани положителни на COVID- 19 са 1049 лица срещу 608 лица от предходната седмица. това показват данните на РЗИ - Варна.

В имунизационният кабинет през отчетния период са преминали 638 лица, от които срещу COVID-19 са имунизирани 610 лица. През седмицата се извърши имунизация и реимунизация срещу COVID - 19 на лицата от целевите групи - медицински работници работещи в COVID отделения и от лечебни заведения за извънболнична помощ, учители, работещи и потребители в социални домове и хосписи, университети и граждани след обяд в така наречените „ зелени коридори“.

Извършени са 431 епидемиологични проучвания на положителни на COVID-19 лица и на 20 лица с други инфекциозни заболявания. Издадени са общо 2037 броя предписания за поставяне под карантина на положителни и контактни лица на COVID-19. Няма наложени административни санкции.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.