За първи път във Варна ще бъде представена AR технология, използвана в изобразителното изкуство. Изложбата с добавена реалност AR на доц.д-р Светослав Косев и гл.ас. д-р Атанас Марков, ще се види от FUNCITY+ 2021 на 12 и 13 август, в рамките на фестивала на входа на Морската градина!

АR или добавената реалност е комбинация между реално обкръжаващата ни среда и компютърно-генерирани обекти (звук, видео, графика и други), която се постига посредством определен софтуер, използван на смартфон, таблет или специални очила.

Освен удоволствието от самата изложба всеки посетител ще може да се позабавлява със селфита и снимки ето така...

Това е снимка на единия от авторите, Светослав Косев.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.