Екип на Клиниката по ушно-носно-гърлени болести в Университетската болница „Св. Марина" във Варна с ръководител доц. Д-р Николай Сапунджиев извърши за първи път изцяло ендоскопска оперативна интервенция на средно ухо. При операцията е използван методът на ендоскопска визуализация с оптична система и микроинструментариум. Пациентът е дете с перфорация на тъпанчевата мембрана и синехии в областта на средното ухо. Часове след интервенцията малкият пациент е без оплаквания и болки и е активен в игрите, а на следващия ден е изписан от клиниката, съобщиха от МУ - Варна.

Методиката за ендоскопска визуализация на средно ухо дава важни допълнителни възможности към утвърдената микроскопска техника - по-широк зрителен ъгъл в близост до обектите на интервенцията, възможност за "поглед встрани" зад иначе ограничаващи видимостта по права линия структури.

Световната практика показва, че тази методика, макар и по-трудна за изпълнение, дава предимства за пациентите, свързани с по-малко болка в ранния постоперативен период и по-бързо възстановяване, като крайните резултати по отношение на възстановяването на слуха не отстъпват на тези от класическата микроскопска слухоподобряваща и санираща хирургия.

В Клиниката по УНГ болести в УМБАЛ „Св. Марина" – Варна се използват всички модерни технически възможности за развитие и надграждане на оперативната дейност за подобряване на слуха, както и операционен микроскоп от най-ново поколение. До момента специалистите често са комбинирали възможностите на микроскопската и ендоскопската хирургия на средното ухо. Подобен комбиниран подход е златен стандарт в света. За първи път интервенцията е извършена само с ендоскопска техника.

Лекарите представят резултатите от работата си на научни форуми в страната и чужбина, като последното участие е на Немския конгрес по оториноларингология, който се проведе във виртуална среда.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.