Близо 7 хиляди са всички студенти, които ще се обучават във варненския Икономически университет през настоящата 2020/ 2021 академична година. 1200 са първокурсниците.

Официалното тържество за откриването на новата академична година се проведе в двора на Икономическия университет, който тази година навършва 100 години. Приветствия към първокурсниците отправиха ректорът на университета проф. Евгени Станимиров и официалните гости на тържеството.

"Всеки разумен човек в своя живот е добре да гледа поне в 5 посоки. Назад - за да знае откъде е тръгнал, в какво е сгрешил и кое стои в основата на успеха му. Надолу - за да добие реална представа на какво е стъпил, къде е в момента, какво е постигнал, но и за да не се спъне по пътя. Встрани - за да вижда с кого се конкурира, но и кой е до него, за да го подкрепя. Нагоре - защото дори да има надвиснали облаци не трябва да се забравя, че над тях грее слънце и точно там са възможностите. Напред - за да знае къде отива.", каза в обръщението си към първокурсниците ректорът на Икономическия университет.

За първа година се въвежда нова специалност „Бизнес и мениджмънт” на английски език, като целта е да се разширяват специалностите, в които обучението е изцяло на английски език, каза още ректорът. Най-предпочитаните специалности при основния прием във висшето училище са „Туризъм“, „Информатика и компютърни науки“, „Дигитални медии и ПР“ и „Стокознание и митническа дейност“. За тях са се конкурирали повече от 8 – 10 кандидат-студенти за едно място, като минималният бал е бил над 22 (при максимален 24), съобщи Радио Варна.

Снимка Радио Варна

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.