За Архангелова задушница община Дългопол организира транспорт до гробищен парк. Това става ясно от направеното съобщение в социалните мрежи. То уведомява жителите на града, че на 07.11.2020 г. (събота), църквата отбелязва Архангелова задушница и за улеснение на гражданите общинска администрация организира транспорт до гробищен парк – гр. Дългопол.

Тръгване 09:30 ч. от спирка „Хлебозавода“, следват спирките: „ Кирил и Методий – площадка“, „Часовниковата кула“, училище „ Климент Охридски“, пенсионерски клуб „Здравец“ и гробищен парк. Обратно по маршрута, час на тръгване от гробищен парк 10:30ч.

Всички желаещи да ползват транспорта, да бъдат задължително с лични предпазни средства - маски, уточняват от общинската администрация.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.