За 19 години спестяванията в универсалните фондове на българите, родени след 1959 г., са увеличени с близо 2 млрд. лв. Към края на 2020 г. пенсионните дружества са разпределили по партидите на осигурените лица 1 991 626 000 лв. доход от инвестирането на средствата, което, както е известно, е ограничено от консервативни условия, съобщава "segabg.com".

Това показва справка с всички операции в универсалните фондове от създаването им насам, предоставена от Асоциацията на пенсионноосигурителните дружества. В нея се включва информация за преведените към НОИ и сребърния фонд средства на хората, които избраха да се осигуряват само в първия стълб, както и за извършените плащания от фондовете към наследници и др.

Миналата седмица парламентът прие окончателно промени в Кодекса за социално осигуряване, с които след дълги години забавяне най-сетне бе регламентирана фазата на изплащане на пенсии от втория стълб. Очаква се тя да настъпи през септември, като първите с две пенсии ще бъдат около 17 000 жени, родени през януари 1960 г. За разлика от основната пенсия от НОИ, парите от втория стълб се изплащат при едно условие - навършване на възраст за пенсиониране за масовата трета категория труд, като стажът няма значение.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.