Юристката Жулвен Салим, завършила специалност „Право“ във Варненския свободен университет избра Окръжен съд – Варна, за да премине задължителния й стаж. Тя беше приветствана от председателя на съда – съдия Марин Маринов и административния секретар Красимир Чернев.

На всеки стажант се определя съдия-наставник от състава на Окръжен съд – Варна, който има ангажимента да го запознае с работата по граждански, наказателни и търговски дела. Наставникът възлага и изготвянето на проекти за съдебни актове.

Жулвен Салим сподели, че за нея интерес представлява облигационното и търговско право. От тази година на съдебните кандидати се дава възможност сами да изберат наставниците си.

Стажът предвижда юристът да прекара две седмици в районен съд, после седмица в окръжен съд, след това две в административен съд. По седмица е необходимо да бъде в окръжна прокуратура, в окръжен следствен отдел и накрая една седмица в районна прокуратура.

Стажантската книжка, в която е вписан индивидуален календарен план на финала се заверява от съответния съд, прокуратура и следствен отдел.

За да придобият юридическа правоспособност, стажантите се явяват на изпит, който се провежда два пъти в годината.

 

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.