Има реална опасност от преливане на язовир "Елешница", ако валежите са по-продължителни и обилни, заяви пред БНТ Милен Илиев, главен експерт Областна администрация – Варна. Едно от големите съоръжения във Варненско вече девет години чака ремонт. Проливен дъжд през 2015 година чупи плоча от преливника на язовира и оттогава селата и пътищата в региона са застрашени. "Елешница" е един от големите язовири във Варненска област с обем от 10 милиона кубически метра. Край него минава пътят между Долни чифлик и Дългопол. "При най-лошия случай могат да бъдат потенциално застрашени селата Гроздьово, Нова Шипка, които се намират по поречието на река Камчия", посочва Милен Илиев. Той отбелязва, че обезопасяване на района още не е направено: "Съоръжението в момента е в доста критично състояние. От 2018 година до днес има издадено разрешение за строеж, на което срокът му изтича на 28 октомври 2024 година. Строително-монтажни работи все още не са започнали. При едни обилни валежи ще продължи това рушене на съоръжението, което води до опасност".

Ремонтът на преливника на язовир "Елешница" ще струва над 800 000 лева, изчисляват от "Напоителни системи".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.