Ясно е новото жури за присъждане на награди "Варна" в областта на културата за 2021 г. То беше определено с пълно единодушие от комисията по култура и духовно развитие.

По правилник начело на 7-членното жури е председателят на ресорната комисия към Общинския съвет Мария Тодорова, а по традиция в състава му влизат част от миналогодишните носители на наградата. Сред тях е Петър Тодоров, който през 2020 г. получи голямата награда „Варна“ за ярки постижения в изследването и съхраняването на паметта за културата на морската столица.

Другите трима носители на приза от миналата година, които ще бъдат част от журито, са художникът Венелин Иванов, актьорът Стоян Стоянов и ръководителят на РТВЦ-Варна Мариета Бобева.

Директорът на Националното училище по изкуствата „Добри Христов” Румяна Петрова и арх. Владимир Попов също ще влязат в състава.

Вече се приемат номинации за престижното отличие. Крайният срок за внасяне на предложенията, които трябва да са в писмен вид и отправени до ПК “Култура и духовно развитие” на Общинския съвет, е 31 март.

Съветниците избраха и външните експерти към фонд „Култура“. В състава на Експертния съвет бяха презибрани Симеон Лютаков („Сценични изкуства”), Кремена Цанкова („Визуални изкуства”), Росица Тодорова („Литература”) и арх. Владимир Попов („Културно-историческо наследство“). Нови членове са Александър Донев („Филмово изкуство“) и Антон Момчилов („Музика“).

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.