Централната избирателна комисия обяви окончателно имената на новите народни представители, съобщи БНР. Решението предстои да се обнародва в Държавен вестник. Вчера - 7 април, изтече срокът, в който избраните от два района кандидати трябваше да уточнят от кой район предпочитат да бъдат народни представители.

От Варна депутатите в 49-ото Народно събрание са:

ГЕБ-СДС

1. Даниел Павлов Митов
2. Славена Димитрова Точева
3. Красен Кирилов Кралев
4. Павел Алексеев Христов
5. Бранимир Николаев Балачев
6. Медиха Енвер Мехмед-Хамза

Продължаваме Промяната - Демократична България

1. Даниел Максим Лорер
2. Стела Димитрова Николова
3. Ивайло Христов Митковски
4. Калоян Тонев Икономов

Възраждане

1. Костадин Тодоров Костадинов
2. Коста Георгиев Стоянов
3. Светослав Тодоров Тодоров

ДПС

1. Филиз Хакъева Хюсменова

БСП за България

1. Борислав Гуцанов Гуцанов

Има такъв народ

1. Драгомир Стефанов Петров

От Добрич, избраните са петима:

ГЕБ-СДС
1. Деница Евгениева Сачева

Продължаваме Промяната - Демократична България
1. Ивайло Николаев Мирчев

Възраждане
1. Константина Венциславова Петрова

ДПС
1. Ертен Белгинова Анисова

БСП за България
1. Мая Йорданова Димитрова

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.