Ясни са отличените деца и ученици от Националния конкурс за литературно творчество и компютърна рисунка „Морето, морето, морето…”. Конкурсът е включен в Националния календар за изяви по интереси на деца и ученици за учебната 2020/2021 година и негови организатори са ЦПЛР - Общинският детски комплекс, гр. Варна, със съдействието на сдружение „Литературно общество“ и Община Варна.

В раздел „Литературно творчество” бяха разгледани и оценени общо 157 творби на 118 участници от 22 населени места. Творбите на морска тематика бяха в два раздела - поезия и проза.

Наградата на кмета на Варна е за Виктория Пламенова Недялкова от гр. Дряново. Тя е ученичка в 9 клас и е възпитаник на клуб "Книголюбие" към НЧ "Дряновска пробуда - 2008".

Наградата на Националния дворец на децата получава Елена Любомирова Добрева от Варна, възпитаник на школа "Касталия" при ЦПЛР - Общински детски комплекс, гр. Варна.

Наградата на сдружение „Литературно общество“ – Варна, се връчва на Йордана Веселинова Кундева от Златоград.

Специалната награда за учител-наставник е за Магдалена Симеонова Маркова, ръководител на ЛК "Касталия" - Варна.

В раздел „Компютърна рисунка” бяха разгледани 135 компютърни рисунки на 131 участници от страната и чужбина. В този раздел наградата на Националния дворец на децата е за Богдан Богданович Дайлидко от ЦПЛР - ОДК, гр. Варна.

Имената на всички отличени деца и ученици може да откриете в протоколите на журито, поместени в официалната уеб страница на ЦПЛР - ОДК, гр. Варна.

Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната, традиционната церемония за връчване на наградите от Националния конкурс за литературно творчество и компютърна рисунка „Морето, морето, морето…“ няма да се състои. Всички награди ще бъдат изпратени по куриер за сметка на организаторите. Наградените литературни творби ще бъдат публикувани в следващото онлайн издание на вестник „НахОДКи“.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.