3354 проектни предложения, от които 203 от варненски фирми, ще получат втори шанс да бъдат финансирани по процедурата "Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Тя се финансира от ОП "Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. и основната й цел е да бъде подкрепен малкият бизнес, който бе икономически засегнат от пандемията в периода на първия локдаун, съобщават от Областния информационен център-Варна.

Безвъзмездната финансова помощ по процедурата е предназначена за предприятия с персонал до 50 души, които са регистрирали поне 20% спад в своя оборот за април 2020 г. спрямо средномесечния за 2019 г. Минималният размер на финансиране за един проект е 3000 лв., а максималният - до 10 000 лв. Със средствата бизнесът може да покрие най-неотложните си нужди за наем, консумативи, суровини, заплати и други оборотни средства. Кандидатстването стартира на 14 май миналата година и приключи месец по-късно.

След приключване на оценителните сесии бяха изплатени близо 173 млн. лв. на над 21 хил. фирми в цялата страна, а работна група преразгледа всички отхвърлени проектни предложения. 3354 от тях ще бъдат оценени отново. Кандидатите ще имат възможност да отстранят допуснатите нередности и да им бъде отпуснато финансиране. За целта всеки от тях ще получи от Управляващия орган на ОП "Иновации и конкурентоспособност“ указания за отстраняване на пропуските и грешките.

Екипът на ОИЦ-Варна ще оказва експертно съдействие на кандидати от Област Варна, които имат затруднения при намиране на актуалните бланки, електронното им подписване и всичко друго, свързано с въпросите от страна на Оценителната комисия. Те могат да посетят офиса на пл. "Св. Св. Кирил и Методий“ №2 (Козирката) при спазване на всички противоепидемични мерки, по възможност след предварително уговорен час. Телефоните на центъра са 052 820 911 и 052 820 955. Услугите са безплатни.

ОИЦ-Варна има за цел да подпомогне всички местни фирми, които са били включени в повторна оценка, за да може бизнесът да получи финансовата помощ, за която е кандидатствал.
 


 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.