Всяка зима морето отнема част от плажната ивица заради човешка намеса или липсата на укрепителни съоръжения. Силата на вълните нанася големи поражения и на брега. В региона на Варна сред застрашените зони е северната част на Централния плаж. Притеснително е, че намалява по размер и плажната ивица в курорта Златни пясъци, съобщава БНТ.

Всяка зима морето поглъща по няколко метра от плажната ивица и връща част от нея през лятото. Това са естествени процеси.

"Освен това имаме и така наречените щормови или морски бури, и те са основната причина за повишената ерозия, заедно с покачването на морското ниво", обясни директорът на Института по океанология към БАН доц. Николай Вълчев.

Варненци с носталгия си спомнят, че преди години на Рибарския плаж е имало голяма пясъчна ивица. Сега тя е залята от морето. "От детските години сме по-тези плажове. Това зависи от вълните, като е по-спокойно морето, не е така", сподели гражданин.

Плажните ивици може да се защитят от морето с изграждане на нови брегоукрепителни съоръжения. Съществуващите са построени преди десетилетия и са в лошо състояние.

"Те не се поддържат. Те се заливат. Не изпълняват изцяло тази функция, за която са построени. И това трябва да доведе до едно цялостно преосмисляне на държавната политика по отношение на брегоукрепването", допълни доц. Вълчев.

Според Вълчев, бреговете и плажовете може да се защитят не само чрез брегоукрепителни съоръжения. В Европа се изграждат подводни валове, които отнемат енергията на вълните.

"Това може и да са полета от различни треви, които изпълняват същата роля. По този начин едновременно със защитата на брега ще може да се увеличи биоразнообразието, да се възстановят екосистемите", каза още доцентът.

Специалистите твърдят, че ако не се предприемат спешни мерки за овладяване на разрушителните процеси, след десетки години България може да загуби най-хубавите си плажове.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.