Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ стартира нова инициатива от учебната 2021/2022 г., насочена към абитуриентите, завършващи професионалните гимназии по икономика и паралелките с разширено изучаване на икономически дисциплини в цялата страна.

Те могат да се обучават в специалностите „Финанси и счетоводство“ и „Международни икономически отношения“ на цена от 290 лв. на семестър за редовно обучение и 667 лв. на семестър за задочно обучение. Инициативата има за цел да подкрепи младите хора и да събере в университета студенти с трайни интереси в областта на икономиката - едно от приоритетните направления във ВСУ „Черноризец Храбър“.

Специалностите, които вече втора година са с напълно обновени учебни планове, предлагат персонализирано учебно съдържание, базирано на силните страни, таланта и интересите на всеки студент.

Акцентът е върху уменията за учене и личностно и професионално развитие в динамична среда и неопределеност. Методите на преподаване съчетават традиционни и дигитални образователни технологии, като лектори са бележити имена от България и чужбина и водещи експерти от практиката.

За да разшири възможностите за своите възпитаници, университетът предлага обучение в две специалности по един учебен план, без увеличение на срока и таксите. Бъдещите експерти могат да комбинират специалности от професионалните направления „Икономика“, „Администрация и управление“, "Информатика и компютърни науки“ и „Психология“.

ВСУ „Черноризец Храбър“ ще отбележи 30 години от създаването си през 2021 г. Той има над 25 години опит и традиции в обучението в икономически специалности.

Направлението получи една от най-високите оценки от Националната агенция по оценяване и акредитация към Министерския съвет, а университетът е водещ сред частните университети в страната. Иновативните програми, насочени към разкриването на таланта на младите хора, гъвкавият и модерен образователен подход и личностно ориентираните форми на обучение, привличат талантливи, способни и уверени в себе си студенти.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.