В Бишкек, столицата на Киргизия, се състоя Първият световен форум на ректорите на тема „Ролята на университетите в изграждането на национална иновационна екосистема“. Събитието бе организирано от правителството на Киргизстан, Световната организация за интелектуална собственост към ООН, с подкрепата на Световната банка.

За участие във форума бяха поканени ректорите на 100 университета от 80 държави от Европа, Америка, Австралия, Азия и Африка, между които Централноевропейският университет в Будапеща, Университетът “Kettering” в САЩ, Университетът “Waterloo” в Канада, Университетът за приложни науки в Мерзебург, Германия, Университетът „Брунел“ в Лондон, Университетът в Генуа, Италия и др.

България беше представена от ректора на ВСУ „Черноризец Храбър” проф. д-р Петър Христов и декана на факултет “Международна икономика и администрация” доц. д-р Елеонора Танкова. Поканата е резултат от успешното партньорство с Международния университет на Киргизстан (МУК), който е обявил Варненския свободен университет за референтен, т.е. модел на развитие в образователната и иновационна дейност. Четвърта поредна година в специалност „Международен бизнес“ на ВСУ “Черноризец Храбър” се обучават киргизстански студенти.

Проф. Христов участва в панела „Иновационна политика и управление“ с доклад, посветен на иновативната политика на частните университети в България, като източник на конкурентни предимства в националния образователен пазар. (Докладът е публикуван с незначителни съкращения на сайта на университета)

Споделеният опит предизвика интерес, в резултат на което бяха установени контакти и подписани споразумения за сътрудничество с университети от Киргизия, Узбекистан, Пакистан и Кения.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.