Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ подписа договор за провеждане на изпити за международно сертифициране с московския Държавен институт за руски език „Ал. С. Пушкин“. Подпис под документа положиха президентът на университета доц. д-р Красимир Недялков и ректорът на института проф. д.п.н. Маргарита Русецкая.

Споразумението разкрива нови конкурентни възможности пред желаещите да получат международен сертификат за ниво на владеене на руски език. Тестовете от ниво А1 (елементарно) до С2 по Общата европейска езикова рамка ще се провеждат в Руския център на ВСУ „Черноризец Храбър“. Ученици и възрастни могат да полагат изпити за ниво от А1 до С2, а децата-билингви от А1 до В2. Откриват се нови възможности за тестиране по руски език в сферата на международния туристически бизнес от А1 до В2, както и за делово общуване – от А1 до В2.

Изпитите ще се провеждат ежегодно в есенна и пролетна сесия - през последната седмица на ноември и на април в Руския център на ВСУ „Черноризец Храбър“, като предварително е необходимо подаването на заявление. Престижните международни сертификати могат да се използват на територията Русия и на Европейския съюз за работа или за обучение.

Договореността между Варненския свободен университет и Държавния институт за руски език бе постигната на базата на дългогодишните партньорски отношения и създадения през 2015 г. Център за изучаване на руски език.

Проф. Маргарита Русецкая поздрави ръководството и академичната общност на ВСУ „Черноризец Храбър“ във връзка с 30-годишнината от създаването на университета, която се отбелязва през 2021 г.

„Варненският свободен университет е един от най-ярките европейски образователни проекти, демонстриращ ангажираност към многоезичието и мултикултурализма, които са основни ценности на съвременното общество. Нека талантливите професионалисти, възпитавани и обучавани в университета, да направят прекрасно нашето общо бъдеще“, пожела проф. Русецкая. Тя направи и символичен подарък – часовник с цифри на кирилица, знак за древността на нашите езици, и с признателност за дългогодишното партньорство между Държавния институт за руски език „Ал. С. Пушкин“ и Варненския свободен университет.


 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.