От 15 до 26 март се преустановяват присъствените учебни занятия в училищата за учениците от 6. до 12. клас в област Варна, както и в центровете за подкрепа за личностно развитие.

Това стана факт след решение на Областния кризисен щаб за борба с коронавируса, съобщи областният управител Стоян Пасев.

Присъствено остава обучението за учениците от 1. до 5. клас. Детските гради и яслите също ще бъдат в присъствена форма.

Ето още какви противоепидемични мерки се въвеждат в област Варна:

Преустановява се провеждането в присъствена среда на всички групи и извънкласни занимания и дейности, спортни празници и др., организирани от училищата за всички възрастови групи.

Преустановява се посещението на малолетни и непълнолетни, ако не са с родител (настойник, попечител) в ресторанти, снек барове и молове.

Въвежда се организация за открити и закрити пазари, тържища, изложения, празници и панаири - еднопосочно движение, маски и без струпване на много хора.

Собствениците на търговски комплекси и големи търговски вериги (хранителни или нехранителни) трябва да осигурят режим за недопускане струпването на хора на касите и пред самите обекти, спазване на дистанция от 1,5 м в обектите, недопускане на клиенти без защитна маска и дезинфекция.

Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти от обществено значение и предоставят услуги за гражданите, не трябва да допускат повече от 1 човек на 3 кв. м.

Забраняват се посещенията на външни лица в специализирани институции, предоставящи социални услуги за деца и възрастни, както и в хосписи.

Мерките влизат в сила от 00.00 ч. на 12 март.

"Варна навлезе в критичната червена зона, от днес сме с над 300 заболели на 100 000, въпреки това сме на опашката на областите, където положението е вече съвсем критично. Мерки има достатъчно, но не се спазват. За да не се предприемат повече драстични мерки, апелът ми е към всички граждани да спазват настоящите предписания, каза областният управител Стоян Пасев.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.