Към 31 декември 2023 г. населението на област Варна е 434 191 души, което представлява 6.7% от населението на България и нарежда областта на трето място по брой на населението след областите София (столица) (1 287 хил. души) и Пловдив (634 хил. души), и преди област Бургас (384 хил. души). В сравнение с 2022 г. населението на областта се увеличава с 3 344 души, или с 0.8%. Това съобщиха от Териториално статистическо бюро – Североизток, Отдел "Статистически изследвания - Варна“ на НСИ.

Основните фактори, които влияят върху измененията в броя и структурите на населението, са демографските процеси - раждаемост, смъртност и миграция.

Демографска ситуация в област Варна през 2023 година:

- Нараства населението на областта;
- Намалява броят на живородените деца;
- Намалява броят на умрелите лица;
- Увеличава се детската смъртност;
- Намалява броят на сключените граждански бракове и броят на бракоразводите.

Раждаемост

През 2023 г. в област Варна са регистрирани 3 868 родени деца, като от тях 3 857 (99.7%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява със 123 деца, или с 3.1%.

Коефициентът на обща раждаемост1 в област Варна през 2023 г. е 8.9‰.

Броят на живородените момчета (1 908) е с 41 по-малък от този на живородените момичета (1 949), или на 1 000 родени момчета се падат 1 021 момичета.

В градовете и селата живородените са съответно 3 229 и 628 деца, а коефициентът на раждаемост е 8.9‰ в градовете и 9.2‰ в селата.

Тоталният коефициент на плодовитост2 е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта на жените. През 2023 г. средният брой живородени деца от една жена в област Варна е 1.64 и намалява с 0.04 в
сравнение с 2022 година.

През 2023 г. средната възраст на жените при раждане на първо дете е 28.8 години. В сравнение с 2022 г. се увеличава с 0.1 години.

През 2023 г. броят на извънбрачните раждания в област Варна е 2 240, или 57.9% от всички раждания. Относителният дял на извънбрачните раждания в селата (66.9%) е по-висок отколкото в градовете (56.2%).

Смъртност

Броят на умрелите лица през 2023 г. в област Варна е 5 864 души, а коефициентът на обща смъртност3 - 13.6‰. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 1 090, или с 15.7%.

Смъртността сред мъжете (14.5‰) е по-висока в сравнение със смъртността сред жените (12.7‰). През 2023 г. на 1 000 жени умират 1 060 мъже. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население.

Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (20.7‰) отколкото в градовете (12.2‰).

През 2023 г. в областта са починали 17 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност4 е 4.4‰. За сравнение, през 2022 г. коефициентът на детска смъртност е бил 2.5‰, а през 2001 г. - 16.3‰.

Бракове и бракоразводи

През 2023 г. в област Варна са регистрираните 1 535 юридически брака - с 271 по-малко спрямо предходната година. От всички регистрирани бракове 79.6% (1 222) са сред населението в градовете, докато в селата са сключени 313 брака.

Коефициентът на брачност5 е 3.5‰ и намалява в сравнение с 2022 г., когато е бил 4.2‰.

Броят на разводите през 2023 г. е 663, или с 29 по-малко от регистрираните през 2022 година. От всички прекратени бракове 88.8% се отнасят за населението в градовете.

Вътрешна и външна миграция на населението

През 2023 г. в преселванията между населените места в област Варна са участвали 3 147 лица.

От преселващите се в страната 6 852 са избрали област Варна за свое ново местоживеене. Областите с най-големи относителни дялове в миграционния поток към област Варна са София (столица) - 8.8%, Добрич - 7.1% и Шумен - 5.2%.

Най-малко преселили се в област Варна има от областите Кърджали, Монтана, Смолян, Кюстендил и Перник.
През 2023 г. 1 461 души са променили своя настоящ адрес от област Варна в чужбина, а 5 799 лица са променили своето обичайно местоживеене от чужбина в област Варна.

Естествен и механичен прираст на населението

Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността на неговото естествено и механично (миграционно) движение.

Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на населението. След 1990 г. демографското развитие на област Варна се характеризира с отрицателен естествен прираст на населението (с изключение на 2009 година). През 2023 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на област Варна е намаляло с 2 007 души.

Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествения прираст, е минус 4.7‰

Коефициентът на естествения прираст в градовете е минус 3.3‰, а в селата - минус 11.5‰.

През 2023 г. всички общини в област Варна имат отрицателен естествен прираст.

Съществено влияние върху броя и структурите на населението оказва и механичният прираст (нетното салдо от външната миграция), който е положителен - плюс 5 351 души. Той се формира като разлика между броя на заселилите се и изселилите се от областта.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.