Панорамният път за “Златни пясъци” e затворен, защото битовата канализация, която се изгражда в района, все още не е готова, съобщава БНТ. Проектът трябваше да приключи в началото на годината. Не е ясно и как живеещите там ще стигат с автомобили до домовете си, а туристите – до плажната ивица пред хотелите “Ной” и “Кабакум”.

От януари тази година новото съоръжение трябваше да отвежда отпадъчните води на селищното образувание “Ален мак” към пречиствателната станция. Два от клоновете й обаче все още не са изградени.

Инж. Христо Иванов, заместник-кмет на община Варна съобщи по този случай: “По трасето на канализацията излязоха нехарактерни за територията каменни късове, наложи се преработка на инвестиционния проект във фаза “Техническа”. Бяха предприети действия за допълнителни геоложки проучвания”.

От общината обещаха битовата канализация да бъде готова до октомври 2020 г. След това ще бъде осигурен пряк достъп до туристическите обекти и плажа.

Снимка: БНТ

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.