По време на последното заседание на Общински съвет - Ветрино бяха връчени Награди "Ветрино" за постигнати високи резултатите в сферата на културата и образованието:
 

В категория "Самодеен състав" - Женска певческа група „Росна китка” при НЧ „Христо Смирненски - 1912” с. Момчилово;

В категория „Детски самодеен състав” - Детска фолклорна група „Цветница” при НЧ „Просвета - 1905” с. Ветрино;

В категория „Самодеец” - Валери Павлинов Иванов - самодеец при НЧ „Просвета - 1905” с. Ветрино;
 

В категория „Ученически колектив” - Детска фолклорна група „Славей“ при НЧ“Светлина – 1904“ с.Белоградец;


В категория Специална „Награда Ветрино” - Марина Христова – Секретар при НЧ“Просвета – 1905“ с. Ветрино.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.