Община Аксаково съобщава, че във връзка с провеждането на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от „Хабитат Експерт” ЕООД уведомяват:

От 01.07.2021г. до 06.07.2021г., в периода от залез слънце до 10.00 часа ще се провежда третиране на територии в гр. Аксаково, гр. Игнатиево и с. Слънчево с препарат „PERME PLUS“ при разходна норма 400 - 800 мл в 100 л вода.

В случай на нужда от антидот (противоотрова) няма специфичен, следва да се потърси лекар.

Третирането се извършва срещу вредители – комари „Имаго”.

Подлежащите на третиране площи са, както следва:

- с. Слънчево – 01.07.2021г., резервен ден 02.07.2021г.

- гр. Игнатиево - 03.07.2021г., резервен ден 04.07.2021г.

- гр. Акасково - 05.07.2021г., резервен ден 06.07.2021г.;

Препаратът е включен в регистъра за разрешените препарати за борба с комари „Имаго” от Министерството на здравеопазването, съобразен с климатичните особености за периода, начина на приложение, както и с оглед опазване на околната среда.

Препаратът е закупен от „Агрия” АД и се придружава с копие от разрешение за пускане на пазара на биоциден препарат №2864-1/17.07.2020г.

Отговорно лице за организиране и провеждане на третирането, изпълнение на пръскането:

Огнян Димитров, тел. за контакт : 0887/ 306 883;

Приготвяне на разтворите и зареждането ще се извърши в гаража по местодомуване на техниката.

 

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.