Пети блок на АЕЦ "Козлодуй" е бил включен в електроенергийната система на България малко след 21:00 часа снощи, съобщи БНР.

Блокът беше спрян със сработване на аварийна защита заради "повишено напрежение, предизвикано от неизправност във възбудителната система на генератора на блока".

Дефектиралият елемент е бил сменен и проверен, преди да бъде включен в системата на страната.

Шести блок на атомната централа работи съгласно планирания график за електропроизводство, уточняват от атомната ни централа.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.