Осмите „Виртуални дни на кариерата“ ще се проведат на 10 юни от 11:00 до 17:00 часа. Участието е безплатно за всеки, който търси нов професионален шанс или иска да види лекциите от съпътстващата конферентна програма, съобщава Радио Варна.

През шестте часа всеки желаещ може да посети неограничен брой фирмени щандове и да разговаря за наличните кариерни възможности. Всеки посетител на форума е необходимо да си направи предварителна регистрация на онлайн платформата, на която се осъществява събитието Brazen Technologies.

32 компании са заявили интерес да наемат нови служители, съобщи Катрин Хрусанова, мениджър „Събития” в JobTiger, организатор на кариерния форум:

"Участват фирми от IT сектора, BPO, производство и обслужване на клиенти. Записали са се и фирми, свързани с популяризацията на компании от чужбина, които търсят квалифицирани кадри за определени позиции зад граница. Те са наши проверени партньори."

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.