Щом досега не е открит източникът на замърсяване на морето с палмова мазнина, малко е вероятно той да бъде установен, коментира за Радио Варна Александър Асенов, адвокат по екологично право. Според него е трябвало веднага да се реагира и да се направи проверка кой е съхранявал и превозвал големи количества от палмовата мазнина. Асенов не изключва замърсяването да е и от наземен източник. Колкото повече време минава обаче, толкова повече се размиват следите на нарушителя, а корабът отдавна е отплавал в международни води:

"Морска администрация, Регионалната инспекция по околна среда и води и Басейнова дирекция отговарят за чистотата на водите. Многото институции са причина да няма добро съгласуване между тях"

Адвокат Асенов смята, че не е ефективна системата за търсене на отговорност., въпреки че институциите разполагат със сравнително широк спектър от инструменти. Освен да налага глоби в размер на десетки и дори стотици хиляди левове, "Морска администрация" може да арестува кораба, а за особено големи замърсявания е предвидена и наказателна отговорност. Прокуратурата също може да реагира:

„В настоящия случай става дума за дифузно замърсяване и е много трудно да се установи какъв е общият му обем, тъй като топчетата палмова мазнина са пръснати на много голяма широта по крайбрежието. Не може да се установи мащабът на нанесените вреди.“

Практиката показва, че източникът на замърсяване се открива, ако е вследствие на авария, но ако е инцидентно изхвърляне, е малко вероятно това да се случи.

От "Морска администрация" отказаха коментар по случая. От РИОСВ-Варна също не успяха да намерят експерти, които да отговорят на въпросите ни. В "Басейнова дирекция" още не са готови с резултатите от взетите проби на замърсяването. Припомням, че първият сигнал за изплували топчета палмова мазнина в морето бе от 29 юли на плажа в Иракли. До момента институциите имат единствено предположения, че замърсяването може би е вследствие на измита палуба на кораб, превозващ палмова мазнина, припомни Радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.