Каса вино от Бордо се завърна на Земята с товарната капсула на Спейс Екс, след като една година отлежа в Космоса на Международната космическа станция. Заедно с бутилките има и лозови пръчки - 160 от сорта каберне совиньон и още толкова от мерло.

Целта на експеримента на Спейс Карго Ънлимитед е да изследва как космическата радиация и микрогравитацията влияят върху винените компоненти по време на отлежаване, съобщава БНТ.

В края на февруари съдържанието на няколко бутилки ще бъде опитано от експерти дегустатори. След вкусовите експерименти ще има и химически и биологичен анализ.

Снимка: БНТ

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.