Община Ветрино отново ще има на денонощно разположение противопожарен автомобил.

От десетилетия при пожар тук пристигаше екип от Провадия.

Високоспециализираният автомобил беше доставен вчера.

Това стана възможно благодарение на “Историческия парк” в Неофит Рилски, чиито собственици инвестираха в противопожарната безопасност на общината.

“Има и доброволци, които се обучават и ще помагат, наред с пожарникарите, когато има нужда”, обясни изпълнителният директор на Историческия парк Ивелин Михайлов.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.