45 години от създаването на община Ветрино ще бъдат отбелязани с празничен концерт в събота, 1 юни. Община Ветрино е създадена след Указ на Председателя на Държавния съвет на Народна република България, подписан на 22 декември 1978 г. Първоначално в състава на община Ветрино освен настоящите 10 села влизат още Петров дол, Староселец, Венчан и Златина.

Празникът ще започне в 16 часа с развлекателна програма за най-малките. На Лятната сцена в двора на училище „Христо Ботев“ в село Ветрино ще излязат талантливи деца, ученици и самодейци от читалищата в общината.

Специални гости на празника са Стефан Вълдобрев и Христина Ралева, позната от първите формати на „Гласът на България“.

Градусът на настроението ще вдигне и Елица Тодорова Трио. Финалистката от Евровизия и талантливите музиканти с нея изпълняват автентичен български фолклор, модернизиран по атрактивен начин.

Кулминацията е на легендарния „Ансамбъл Варна“.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.