Ветрино събира отряд от доброволци,‭ ‬които да се борят с бедствия,‭ ‬аварии и пожари на територията на общината.‭

Досега формированието,‭ ‬създадено по‭ ‬Закона за защита при бедствия през‭ ‬2017‭ ‬г.,‭ ‬разполагаше с‭ ‬5‭ ‬доброволци‭ ‬за извършване на спасителни работи при снегонавявания,‭ ‬наводнения,‭ ‬пожари и други бедствия,‭ ‬възникнали на територията на общината.

Днес Общинският съвет реши броят им да бъде увеличен до‭ ‬25.‭ ‬Предложението за това кметът Димитър Димитров мотивира с‭ „‬възникнал интерес от страна на жители на община Ветрино да вземат участие като доброволци в това формирование‭“‬.‭

Разходите за‭ ‬20‭ ‬от тях ще бъдат поети по реда на‭ ‬Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия,‭ ‬пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.‭ ‬За останалите‭ ‬5‭ ‬ще плаща Община Ветрино.

Доброволците са на подчинение на кмета и на общинския служител по Гражданска защита.‭ ‬При пожар те получават нареждания от началника на Районната служба по пожарна безопасност и защита на населението в Провадия.‭ ‬Всеки член на формированието ще има граждански договор с общината и ще получава заплащане само при участие в спасителни акции.‭ ‬На всеки от тях ще бъде направена и застраховка за злополука.

‭„‬Вече имаме‭ ‬25‭ ‬кандидати.‭ ‬Те са предоставили медицинско,‭ ‬свидетелство за съдимост,‭ ‬удостоверение за психичното им състояние,‭ ‬диплома за средно образование.‭ ‬Очакваме и още заявления.‭ ‬В това число и на професионални пожарникари,‭ ‬които имат вили на територията на общината и са готови да се включат в доброволчески дейности в свободното си от дежурства време.‭ ‬Окончателният избор ще направи назначена от мен комисия с участието на началника на ПС ПБЗН в Провадия.‭ ‬Всеки доброволец ще получи своя персонален индификационен код едва след одобрение от МВР‭“‬,‭ ‬обясни кметът на община Ветрино д-р Димитър Димитров.‭

От скоро на територията на общината отново има противопожарен автомобил.‭ ‬Той е собственост на частна фирма.‭ ‬С разширяването на доброволческото формирование в община Ветрино се надяват да получат от МВР и рециклирана пожарна кола.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.