Многоетажен паркинг ще се издигне зад сградата на НТС - Варна. Първият му етаж ще съвместява и ролята на археологически музей, защото основите му ще лежат върху новооткритите основи на крепостната стена на Античния Одесос.

Това съобщи доц. Валери Йотов от Археологическия музей в града. Пространството е изцяло проучено още през 1982 г., когато е строена сградата на НТС, а ръководител на проучванията е бил покойният вече проф. Михаил Лазаров.

Запазена е документацията, дневникът, снимките, плановете и др  на тази част от разкопките в района. Съгласно тогавашните разпоредби откритото е било покрито с пясък. Сега този пласт се отстранява, за да могат старините отново да бъдат разкрити и показани на бъдещите посетители.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.