Учениците от Начално училище "Васил Левски" във Варна се връщат утре, 23 септември в клас, след като учебното заведение бе затворено за дезинфекция, заради преподавател с Covid-19.

"На 23.09.2020 г. (сряда) се възстановява присъствената форма на обучение в училище по утвърдената организация на учебния ден и съгласно седмичното разписание.", гласи съобщение на училището.

От учебното заведение съобщиха също, че се карантинират само учениците от ІVа клас за времето до 30.09.2020 г., включително. С учениците от класа клас ще се провеждат учебни занятия в електронна среда. Присъственият учебен процес за учениците от ІVа клас ще се възстанови на 01.10.2020 година (четвъртък) при спазване на всички нужни мерки, уточниха от ръководството на училището.

Moreto.net припомня, положителен PCR тест даде учител от НУ "Васил Левски" в кв. "Аспарухово". Поради тази причина по предписание на РЗИ-Варна училището бе затворено за един ден за дезинфекция. Учениците от ІVа клас пък са пуснати в 14-дневна домашна карантина, съобщи директорката на училището Стела Петрова. С тях обаче ще се провеждат учебни занятия в електронна среда, съобщи "Moreto.net".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.