Общинските съветници от “Възраждане” във Варна внесоха предложение до Общинския съвет за организиране и провеждане на кампания, която да премине под надслов “Спортът срещу наркотиците”. Според тях, Община Варна следва да се противопостави на всички видове наркотични зависимости, които са вредни за живота и здравето на варненци, още повече подрастващото поколение.

"Спортът може и трябва да бъде бариера срещу дрогата. Активните спортисти от различните възрасти са сериозна общност, която има моралната и психическа нагласа да се изправи срещу наркоманията, включително и масовата употреба на енергийни напитки сред подрастващите.

В последните доклади на Съвета по наркотичните вещества се посочва наличието на зависимости от най-ранна детска възраст, като е регистрирано дете на 12 г.!

Вярваме, че превенцията трябва да бъде провеждана максимално рано, като борбата се води основно с причините, не толкова с последиците водещи до морално деградиране на младежта и обществото, като цяло", категорични са от "Възраждане".

В тази връзка общинските съветници от “Възраждане” предлагат три неща:

Дирекция “Спорт” да изработи два рекламни винила с текст “СПОРТЪТ СРЕЩУ НАРКОТИЦИТЕ!”. Дизайнът на винилите следва да бъде направен в сътрудничество с доброволците от Дирекция “Превенции”.

Клубовете, участници в предстоящите състезания на територията на Община Варна да се снимат с тези винили и снимките да бъдат публикувани в информационните канали на Община Варна, страниците на спортните клубове и страниците на училищата, когато става въпрос за училищни състезания.

Дирекция “Превенции” да осигури възможност на клубовете, където тренират състезатели във възрастови групи 12-20 г. да бъде проведена беседа /в спортните зали/ за вредата от наркотичните зависимости и енергийните напитки. Всички спортни клубове да бъдат поканени да се включат в кампанията. Беседите да бъдат организирани по график, в удобно за клубовете и дирекцията време.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.