Във Варна възобновиха традиция от 30-те години на миналия век с "Пролетен приказен бал". Събитието се проведе на 23 март т.г. в Синия салон на комплекс “Морско казино”.
Водеща на бала бе актрисата Елена Петрова, а в програмата се включиха магичните танцьори от балет “Арна” с хореограф Сиана Чапразова. Многобройните гости на проявата подкрепиха благотворителната кауза на събитието.
С набраните средства в размер на 2340 лв. тази седмица ще бъде закупена специална екипировка за зала по Ерготерапия в училището за деца със специални нужди в район "Аспарухово" - комплект от разнообразни спортни пособия за двигателни игри на стойност 1700 лв. и Сензорна пътека пъзел от 49 части на стойност 640 лв., съобщиха организаторите.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.