Във връзка с празничното шествие за 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, ще бъде въведена временна организация на движението в централната част на град Бяла.

Ще бъде ограничено движението по следните улици:
- ул. “Андрей Премянов” от кръстовището с ул. “Михаил Иванов” до кръстовището с ул. “Дунав”;
- ул. “Михаил Иванов”;
- ул. “Вълчан войвода”.

Ограничението ще бъде в сила от 09:00 часа до завършването на шествието и тържествата. Всички водачи на моторни превозни средства са призовани да се съобразяват с временната организация и да използват алтернативни маршрути, за да избегнат неудобства.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.