На 29 юни 2021 г. от 9:30 часа се открива Международната научна конференция „Съвременни изследвания и технологии за отбраната“ (International Conference Advanced Research and Technology for Defence – ARTDef). Домакин на конференцията е Висшето военноморско училище „Никола Вапцаров“.

Форумът се подпомага от Министерството на отбраната. Ще бъдат представени нови технологии, политики, програми, инициативи и дискусии по въпроси, насочени към предизвикателствата пред МО и БА.

Конференцията е с продължителност 2 работни дни.

Малко по-късно, та 1 юли 2021 г. военното училище организира Кръгла маса на тема „Проблеми на морското образование в контекста на Националната карта на висшето образование в Република България“.

По повод публикуваната за обществено обсъждане Национална карта на висшето образование в България на 23 юни 2021 г. се състоя Академичен съвет на ВВМУ. На него бе формулирана позиция по поставените проблеми и бе взето решение за организиране на Кръглата маса.

Покани са отправени към ръководството на Министерство на образованието.

Очаква се присъствие от зам.-министър на МОН и виртуалното и присъствено участие на широк кръг представители на морския бизнес. Кръглата маса ще протече с откриване и въвеждане от началника на Морско училище – флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров, последвани от информационна справка за развитието на образованието на морските специалисти, реализацията на кадрите и постиженията в тази област на ВВМУ.

След това ще има дискусия по основните моменти, заложени в Националната карта на висшето образование в Република България.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.