Четвърта поредна програмна акредитация за срок от пет години получи професионалното направление „Информатика и компютърни науки“ на ВСУ „Черноризец Храбър“ от Националната агенция по оценяване и акредитация към Министерски съвет.

Варненският свободен университет продължава да е единственият университет в България с акредитирана в дистанционна форма на обучение бакалавърска специалност „Информатика и компютърни науки“. НАОА увеличи и броя на студентите, които могат да се обучават в специалностите от направлението.

За първи път са акредитирани в дистанционна форма и три от магистърските програми в направлението – „Дигитален маркетинг и уеб дизайн“ – на български език, „Софтуерно инженерство и мениджмънт“ и „Data Science“ – на английски език. Програмите се предлагат и в редовна и задочна форма на обучение. Магистърските програми „Софтуерно инженерство и мениджмънт“ и „Киберсигурност“ също са акредитирани в редовна и задочна форма на обучение.

НАОА акредитира и докторската програма „Информационни системи и технологии, информатика и компютърни науки“. В момента в програмата се обучават двама български и петима чуждестранни докторанти. Предстои записване на още двама български докторанти.

Специалностите от компютърните науки са сред най-предпочитаните от кандидат-студентите във Варненския свободен интерес. В сегашните условия към дистанционната форма на обучение в бакалавърската програма „Информатика и компютърни науки“ проявяват интерес кандидати от България, САЩ, Канада, Германия, Нидерландия и др.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.