Вчера бяха подписани документите, с които бе открита строителната площадка за реконструкция и рехабилитация на 5 километра от отклонението на главния път Нови пазар – Ветрино към село Ягнило.

Отсечката е част от общинската пътна мрежа.

Средствата в размер на 6 974 468 лв. получихме в края на миналата година от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

По проект ще бъде усилена и ремонтирана съществуващата асфалтобетонова настилка.
Предвижда се и изграждане на нови напречни водостоци за отвеждане на водите от ската и пътното платно. В участъка през село Белоградец ще бъдат поставени нови бордюри и ще бъдат положени тротоари от бетонови плочи.

За безопасността на пешеходците в централната част на селото ще бъдат изградени повдигнати пешеходни пътеки.

Проектът предвижда полагане на вертикална и хоризонтална маркировка.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.