През новия творчески сезон 2020 / 2021 година в НЧ „Христо Ботев 1928” – Варна откриват нови форми на обучение. Сред тях се открояват кинокурс, който ще учи на поведение пред камера, работа с текст и партньор, умения за презентация. Ше има курс за възрастни „Да рисуваме с чаша вино”очаква се да стартира щколата по изобразително изкуство за деца от 5 до 13 години, както и курс за обучение по пеене в различните стилове - поп, рок, джаз и госпъл, естрада и съвременни стилове.
От читалището припомнят, че там ще продължат да функционират доказаните до този момент форми на дейност чрез Фолклорен ансамбъл „Варна” с главен художествен ръководител Юлиян Станев, Групата за народни хора „Бъклица” с ръководител Таня Крумова, Певческата фолклорна група „Надежда” с ръководител Стоянка Дойчева, Клуба по спортни танци „Варна” , ръководен от Герман Тепавичаров, Балет „Step one”, ръководен от Полина Добрева, Музикалната школа по пиано и Музикалното ателие за детски музикални игри за най – малките, ще бъдат разкрити и нови, насочени към различни възрастови групи и обхващащи различни сфери на изкуството.
За повече информация и уточняващи запитвания можете да се обръщате на телефон 0898 231201 към секретаря на Народно читалище „Христо Ботев 1928” – Варна Франциска Йорданова .
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.