3313 зрелостници от Варненска област се явяват на държавния зрелостен изпит по български език и литература /БЕЛ/ на 19 май т.г. Те са разпределени в 41 сгради, каза Розета Заркова - изпълняващ длъжността началник на Регионалното управление на образованието във Варна. Сградите, където ще се проведе изпит, са дезинфекцирани, както и всяко работно място, на което ще седне зрелостник.

Във всяко училище ще бъдат осигурени защитни предпазни средства – маски или шлемове, в случай, че някой от зрелостниците или квесторите не носи лични такива със себе си.

В деня на изпита всички сгради, които имат повече от един вход ще бъдат отворени и ползвани, за да няма струпване на хора. При влизането на входовете ще има медицинско лице, което ще измерва температурата само, ако влизащият има видими грипоподобни симптоми. В сградите, където има термокамери, температурата ще се измерва на всички влизащи.

В сградите се влиза задължително с маска или шлем, по желание и ръкавици, които всеки трябва да си носи. След настаняването на изпитното място, зрелостникът може да свали маската си, ако пожелае.

На входа трябва да се покаже документ удостоверяващ самоличността на зрелостника, като той може да е и шофьорска книжка, както и служебната бележка, че точно в тази сгради трябва да се яви на изпит. Тя може да е на хартиен носител или на телефона. След влизане всеки оставя личните си вещи, които няма да му бъдат нужни за изпита, в прозрачен плик надписан с името му.

Зрелостниците трябва да носят химикал пишещ с черен цвят. Допустимо е да си носят вода и личен дезинфектант.

Изпитът започна точно в 8.00 часа.

„Пожелавам на всички да бъдат спокойни, мотивирани, концентрирани. Това е изпит, в който те трябва да покажат всичко, което са успели да усвоят обучавайки се в тяхното училище. Да бъдат стриктни по отношение на указанията, които им дават квесторите. Като седнат на мястото си внимателно да се запознаят с инструктажа и да спазят всички условия за опазване и на своята анонимност и на секретността на изпита. Да бъдат здрави, да бъдат спокойни и успех!”, пожела Розета Заркова на всички зрелостници от Варненска област.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.