Започна приемът на документи за кандидатстване на потребители и асистенти за социалната услуга „Асистентска подкрепа“, която се предоставя от началото на тази година от община Варна. Тя е насочена към 728 нуждаещи се лица от Варна, като за целта ще бъдат назначени до 240 души на длъжност асистент.

Услугата се извършва в дома на потребителите и за тази година е безплатна за тях, каза за радио Варна Луиза Каспарян, началник отдел „Социални дейности и жилищна политика“ в общината.

Право да кандидатстват имат лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност. Услугата е още и за деца и възрастни хора с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Потребителите подават документи в Информационния център на община Варна, за деца може да се направи заявка по телефона или чрез имейл.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.