Новите съдове за сметосъбиране ще бъдат представени днес от община Варна. Припомняме, че в морската столица влиза в сила изцяло нова система за сметосъбиране.Тя изключва отварянето на съдовете, освен с педал, след което капакът автоматично се затваря, съобщава Радио Варна.

Отпадъкът ще бъде събиран с машина с един оператор, като 7- кубиковите контейнери, които ще бъдат разположени в курортните комплекси, няма да се изсипват, а ще се подменят с други.

В рамките на града ще има 2 и 3 кубикови контейнери. Подобна система вече действа в София и Бургас.

Снимка: Радио Варна

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.