До 2 септември във варненската обсерватория “Николай Коперник” се провежда лагер за подготовка за Международната олимпиада по астрономия с разширения състав на националния отбор на България, съобщиха от обсерваторията. В него са включени 20 ученици, показали високи резултати от националния кръг на олимпиадата.

Преподаватели на олимпийците са четирима от членовете на Националната комисия – Никола Каравасилев, учител по физика в Първа частна математическа гимназия в София, Александър Куртенков и Захари Дончев от Института по астрономия към БАН и Ева Божурова от НАОП „Николай Коперник“ – Варна.

По време на лагера ще се провеждат занятия по решаване на теоретични, практически и наблюдателни задачи. Директорът на варненската обсерватория Свежина Димитрова заяви, че вярва в отличната подготовка на олимпийците за предстоящата онлайн международна олимпиада по астрономия.

Лагерът се осъществява по решение на на Националната комисия за организиране на Националната олимпиада по астрономия и със съдействието на Общински детски комплекс и община Варна, съобщи БНР. 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.