Храни без етикети и с изтекъл срок на годност са най – честите нарушения, които са установили инспекторите от Областната дирекция по безопасност на храните във Варна.

Акцията им по време на активния туристически сезон продължава.

От началото на юни до сега са направени близо 700 проверки, като съставените актове за нарушения са шест. От дирекцията казват, че това лято проверките са двойно повече в сравнение с миналата заради пандемията, пише "Днес+".

Статистиката показва, че нарушенията са по-малко. Според инспекторите причината е, че собствениците на заведения са станали по-дисциплинирани заради опасността от разпространението от COVID-19.

Инспекторите следят и за спазване на лична хигиена на персонала и за спазване на противоепидемичните мерки.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.