Във варнеския кв. Аспарухово започна изграждането на нов Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания. „Това е дневен център за лица с увреждания и множество такива, каквато услуга нямаме до момента на територията на община Варна. Нашата община е поканена пилотно да разкрие такъв тип център. В него ще се изпълняват множество услуги. 30 човека е капацитета на дневния център, а 60 души ще бъдат консултирани и рехабилитирани в домовете им, тъй като ще разполагаме и с мобилни екипи.

Това съобщи при откриването директорът на Дирекция „Социални дейности“ към община Варна Таня Василева. Центърът ще разполага със зала за рехабилитация, за арт-терапия, за музико-терапия, стаи за почивка и други услуги за хора, които имат нужда от подкрепа“. По повод недоволството на  живеещите наоколо граждани, Таня Василева уточни, че е разговаряно неколкократно с тях. Проведени са няколко срещи и недоволство вече няма, уточнява “Днес+”, тъй като на хората са били убедени, че Центърът разполага с отделен вход и дейността му няма да повлияе на нормалното съжителство, .

Безвъзмездната финансова помощ на проекта възлиза на 999 957.80 лв, като от тях 849 964.13 са от финансиране от ЕС, чрез Европейския социален фонд, а 149 993, 67 лв. са от национално съфинансиране.

Тук ще осигури качествена грижа за 90 лица с увреждания. Има възрастните хора, които са в невъзможност да се грижат сами за себе си и техни близки изпълняват тази функция, заместващата грижа ще им даде възможност, когато са възпрепятствани.

Снимки: Днес+

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.