На 1 октомври от 11.00 ч. във Военноморския музей ще бъде открита юбилейната изложба „50 години Трети дивизион противоминни кораби – наследници на славни традиции“, научи Moreto.net.

С експонати от фонда на музея тя проследява най-значимите моменти от развитието на миночистачните дейности във флота. Любителите на историята ще могат да се запознаят с дейностите по поддържане на чистите фарватери: представено е специално оборудване за откриване и обозначаване на противникови мини от периода на Първата световна война и след нея; посетителите ще могат да разгледат отличия на участници в бойното миночистене през Втората световна война и флагове на миночистачи.

Изложбата включва още схеми и документи, които допълват представата за специфичния труд на военните моряци в защита на родните брегове в мирно и военно време.

Изложбата е подготвена с участието на Трети дивизион противоминни кораби. „50 години Трети дивизион противоминни кораби – наследници на славни традиции“ ще може да бъде видяна във Военноморския музей до края на ноември 2020 г.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.