Варненският окръжен съд отказа признаването на финансова санкция, наложена от английските власти на 55-годишния Филдер М., заради нарушени от него разпоредби за движение по пътищата.

Решението на английските власти е от 14.05.2020 г. и е влязло в сила на същата дата. Финансовата санкция от 811 британски лири е наложена на Филдер М. за това, че на 13.09.2019 г. в Ийстборн е шофирал автомобила си без да има валидна застрахователна полица, покриваща риск за трети страни.

Делото беше гледано след изпратено удостоверение от Великобритания за прилагане на принципа на взаимно признаване на финансовите санкции, наложени в държави - членки на Европейския съюз. Компетентен да се произнесе относно молбата е окръжния съд по местоживеене на глобеното лице.

Тричленният състав на Окръжен съд – Варна прецени, че се касае за влязъл в сила съдебен акт на държава, която към 01.01.2021 г. не е член на ЕС. Поради този факт, съдът намери искането за неоснователно и прекрати съдебното производство.

Постановеното съдебно решение подлежи на обжалване пред Апелативен съд - Варна в 7-дневен срок.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.