Отказът на Общинския съвет на община Ветрино да допусне процедура по изменение на Общия устройствен план (ОУП) заради инвестиционното намерение за изграждане на иновативен вятърен парк на “Добротич уинд” АД, бе обявен за незаконен с решение на Административен съд – Варна. Според магистратите липсата на мотиви, свързани с фактическите и правни основания за издаване на решението, съставлява съществено процесуално нарушение.
“Коментираните по-горе пороци са съществени и обуславят незаконосъобразност на обжалваното решение на Общински съвет - Ветрино. Като последица от констатираната незаконосъобразност, Решението на Общински съвет – Ветрино, с което не е приет проектът за решение за частично изменение на общия устройствен план на община Ветрино, следва да се отмени.”, се казва още в решението на съда.
От своя страна вземане на решение за допуск до изменение на Общия устройствен план на общината би дало възможност на множество институции с различна компетентност, включително независими неправителствени институции, да вземат отношение по инвестиционното намерение, всеки в рамките на вменената му от закона компетенция. Това означава, че ако общинските съветници преразгледат позицията си, те ще дадат “зелена светлина” в дискусията да се чуят и експертни мнения от различни области.
Неаргументираният отказ за допускане до промяна на ОУП е само една от стъпките, с които част от общинските съветници възпрепятстват реализацията на инвестиция от 1,2 млрд. лева и социална програма за 15 млн. лева в полза на жителите на общините Ветрино и Вълчи дол, област Варна.
Актуализираното инвестиционно намерение на “Добротич уинд” АД, неразделна част от което е и предложение на енергийни помощи за всички битови потребители на електроенергия, не бе включено в дневния ред на последното заседание на Общинския съвет на 30 септември 2022 г. В документа инвеститорите заявиха готовност да подпомагат заплащането на сметките за ток за срок от приблизително 35 години на близо 14 000 жители в двете общини.
Тази година общинските съветници във Ветрино наложиха и безпрецедентен за България и ЕС мораториум върху развитието на производството на вятърна енергия на територията на общината. През юли обаче той бе незабавно оспорен от страна на Областния управител на Варна пред Административен съд – Варна, с което към момента е спряно действието на това решение до произнасяне на съда.
Областният управител посочва, че решението на Общинския съвет във Ветрино, от една страна, е в разрез с основните цели на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) за насърчаване на производството и потреблението на енергия, произведена от възобновяеми източници (ВЕИ). От друга страна, в оспорването се обръща внимание още, че то е в остро противоречие с поне три от конкретните мерки, заложени в общинската “Дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива 2021-2030 г”. Това са: насърчаване на бизнес инвестициите за изграждане на ВЕИ инсталации на територията на общината, разработване на местни политики за стимулиране на производството от ВЕИ и информационни кампании за повишаване осведомеността на населението за ползите от използването на ВЕИ технологии.
В оспорването си областният управител поставя под въпрос и правото на Общинския съвет - Ветрино, да вземе такова решение, като излага становището, че с него той е “превишил правомощията си, игнорирайки редица европейски директиви, национални законови регламентации и национални и общински стратегически документи.”
Предстои Варненският административен съд да се произнесе по оспорването, но междувременно то спира действието на безпрецедентния мораториум.
“За нас наистина е трудно е да разберем защо част от общинските съветници и то с гласове “Въздържал се” и в разрез с буквата на закона възпрепятстват стартирането на иновативна инвестиция, която може да осигури дългосрочна стабилност, нови работни места, социална програма, енергийни помощи за толкова много жители на двете общини. Ние обаче няма да се откажем да работим активно за този проект и да помагаме на хората тук, защото вярваме, че те го заслужават.”, категорични са от “Добротич уинд” АД. “За съжаление, това е много притеснителен знак не само за нас, но и за други инвеститори, които искат да дойдат в България и в региона. Затова ние ще търсим всички законови начини, за да не се допуска подобен прецедент.”, допълват инвеститорите.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.