Общинският съветник София Колева беше избрана за заместник-председател на Постоянната комисия по образование към Националното сдружение на Общините в Република България /НСОРБ/. Това се случи на учредителното заседание на комисията, което се състоя днес в София.

През настоящия мандат на местната власт комисията по образование на НСОРБ има 144 членове от 93 общини. Сред тях са кметове и заместник-кметове на общини, председатели на общински съвети и съветници, експерти и ръководители в местните администрации.

В първото заседание на комисията взе участие и зам.-кметът с ресор образование и култура Павел Попов.

„Образователната система не откликва на нуждата от разнообразните форми, в които трябва да се реализира образователния процес“, подчерта Попов и насочи вниманието на своите колеги към важността членовете на ПК да участват във формирането на рамкови стандарти в образованието, които да бъдат обвързани с качеството на обучението. Той обърна внимание, че общините трябва да играят съществена роля в реализирането на компетентностния подход, който е възприет като философия на българското образование. „Обучението не може да бъде компресирано между изграждане на компетенции за четене, писане и смятане. Нужна е компетентност – гражданска, социална, културна, и в този аспект ролята на общините може да бъде на посредник между гражданското общество и целите на образователния процес“, заяви зам.-кметът, цитиран от пресцентъра на НСОРБ.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.