Митнически служители от Териториална дирекция Митница Варна задържаха 10 563 недекларирани стоки – строителни инструменти и части за тях, в контейнер, пристигнал от Китай, съобщи БНР.

Контейнерът е разтоварен на Митнически пункт „Варна Запад“ и по документи съдържа 18 вида специализирани стоки - уреди, използвани в строителството, ръчни инструменти и части за тях, внос от Китай за Румъния. Декларатор е българска фирма. Стоките са представени за оформяне на митнически режим с процедурен код 42, което означава, че начисленото мито се заплаща при митническото оформяне в България, а ДДС е дължимо в държавата, за която е предназначена стоката – в случая Румъния.

По метода „анализ на риска“ служители от отдел „Митническо разузнаване и разследване“ в ТД Митница Варна селектират контейнера за щателна митническа проверка на 11.04.2024 г. В хода на контролните действия митническите инспектори установяват, че реално наличното количество от всеки вид стоки е с около 10% повече от декларираното. Така освен описаните в митническите документи близо 138 000 артикула, митническите инспектори преброяват още общо 10 563 недекларирани стоки, идентични като вид с декларираните - различни уреди и инструменти като пръскачки, фрези за гранит и метал, дискове за рязане на метал и полиране, шлифовъчни устройства, пистолети за силикон, гаечни ключове, клещи и други.

Недекларираните стоки са задържани и по случая ще бъде образувано административнонаказателно производство.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.