120 деца от ДГ „Д-р Петър Берон“ във Варна учиха и се забавляваха с горски педагози от Природен парк „Шуменско плато“, Държавно горско стопанство - Варна, Държавно горско стопанство – Шумен, и Североизточно държавно предприятие. По време на занятието малчуганите разбраха защо трябва да пазят горите, животните, птиците и влечугите. Всяко дете получи като подарък книжката „Приказки от гнездото“, в която по достъпен начин се разказва за живота на малките кресливи орли, техните местообитания и естествените им врагове. По време на урока отделните групи си построиха гнездо, майка Орлица и татко Орел отгледаха пиленцата си и през есента отлетяха с тях за топлите страни.
Урокът за орлетата и книжката „Приказки от гнездото“ са част от Проекта „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България“, който е към програма LIFE на ЕС. Страни в проекта са ИАГ, БДЗП, СИДП и ЮИДП, а целта му е да бъдат създадени нови местообитания за малкия креслив орел, да бъде опазен вида и да бъде съхранено биологичното разнообразие на горите в България.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.